WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia
LGBT rất dễ lây và nguy hiểm cho các thế hệ của quốc gia. Nó thậm chí có thể gây ra các bệnh nguy hiểm và truyền nhiễm, chẳng hạn HIV/AIDS.

Follow by Email