Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia
LGBT rất dễ lây và nguy hiểm cho các thế hệ của quốc gia. Nó thậm chí có thể gây ra các bệnh nguy hiểm và truyền nhiễm, chẳng hạn HIV/AIDS.

Follow by Email