Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?
- diễn đình đám của Queen tại sân khấu Live Aid diễn ra vào năm 1985, trong khi mãi đến năm 1987, Freddie mới được chẩn đoán mắc HIV/AIDS.

Follow by Email