Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ

Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ
- Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ ... Ước tính số người nhiễm mới HIV trong năm 2018, có khoảng 5.500 người từ 15 ... Với xu hướng ra đời liên tục của nhiều loại ma túy tổng hợp mới cũng như sự gia ...

Follow by Email