WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ

Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ
- Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ ... Ước tính số người nhiễm mới HIV trong năm 2018, có khoảng 5.500 người từ 15 ... Với xu hướng ra đời liên tục của nhiều loại ma túy tổng hợp mới cũng như sự gia ...

Follow by Email