Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月19日星期一

Lá cờ lục sắc tung bay tại Ngày hội Nguồn lực cộng đồng LGBTI+ Việt Nam

Lá cờ lục sắc tung bay tại Ngày hội Nguồn lực cộng đồng LGBTI+ Việt Nam
- Quay trở lại vào những năm 2008, khi đó, “sân chơi” dành cho cộng đồng LGBT chỉ là những mạng lưới riêng biệt dành cho từng hội nhóm như ...