Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Hành trình 'come out' đầy gian nan của 9X LGBT: 'Cuộc sống của tôi luôn là sự cố gắng không ...

Hành trình 'come out' đầy gian nan của 9X LGBT: 'Cuộc sống của tôi luôn là sự cố gắng không ...
- Là thành viên trong cộng đồng LGBT, Hoàng Anh đến từ Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi sự kì thị của xã hội, tự tin khẳng định bản ...

Follow by Email