Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Hành trình chạm đến hạnh phúc trọn vẹn của Robbie Rogers - cầu thủ đồng tính nổi danh trên ...

Hành trình chạm đến hạnh phúc trọn vẹn của Robbie Rogers - cầu thủ đồng tính nổi danh trên ...
- Robbie Rogers không đơn thuần là cầu thủ trên sân cỏ, anh chàng còn là biểu tượng trong lòng cộng đồng LGBT nước Mĩ. Hạnh phúc của chàng trai ...

Follow by Email