Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Hà Nội lên "danh sách đen" 15 khu vực có biểu hiện hoạt động mại dâm

Hà Nội lên "danh sách đen" 15 khu vực có biểu hiện hoạt động mại dâm
- Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, tính đến 31-10, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống là 20.666, bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong ...

Follow by Email