Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Freddie Mercury và tầm ảnh hưởng to lớn của người nổi tiếng lên nạn dịch AIDS

Freddie Mercury và tầm ảnh hưởng to lớn của người nổi tiếng lên nạn dịch AIDS
-  Di sản của Freddie Mercury để lại nhiều hơn là sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hơn 300 triệu bản thu âm được bán ra trên toàn cầu. Đó chính là anh đã ...

Follow by Email