WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Ezra Miller – Một 'queer' đáng yêu và đầy tài năng tại Hollywood

Ezra Miller – Một 'queer' đáng yêu và đầy tài năng tại Hollywood
- Theo đó, “queer” là những người không phải dị tính hoặc không đóng ... phổ biến hiện nay dành cho giới tính, xu hướng tính dục hay bản dạng giới.

Follow by Email