Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Ezra Miller – Một 'queer' đáng yêu và đầy tài năng tại Hollywood

Ezra Miller – Một 'queer' đáng yêu và đầy tài năng tại Hollywood
- Theo đó, “queer” là những người không phải dị tính hoặc không đóng ... phổ biến hiện nay dành cho giới tính, xu hướng tính dục hay bản dạng giới.

Follow by Email