WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT tại Brazil luôn sống trong sợ hãi vì bạo lực do kì thị

Cộng đồng LGBT tại Brazil luôn sống trong sợ hãi vì bạo lực do kì thị
- Theo WaPo, bạo lực và phân biệt đối xử vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của người LGBT tại Brazil khi bối cảnh quốc gia này vừa có tổng thống ...

Follow by Email