Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Cộng đồng LGBT bị kì thị trong thế giới Hollywood

Cộng đồng LGBT bị kì thị trong thế giới Hollywood
- Hollywood được biết đến như một biểu tượng lớn nhất của ngành giải trí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Nhưng đằng sau tấm màn hào quang đó, ...

Follow by Email