Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Cờ lục sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBT tung bay tại nơi xa xôi nhất của Trái Đất

Cờ lục sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBT tung bay tại nơi xa xôi nhất của Trái Đất
- Cờ lục sắc tung bay trên tuyết trắng tại nơi xa xôi và khắc nghiệt nhất trên Trái Đất khiến nhiều người LGBT trên toàn thế giới rưng rưng xúc động.

Follow by Email