Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Bohemian Rhapsody: làm nên huyền thoại từ những điều chưa hoàn hảo

Bohemian Rhapsody: làm nên huyền thoại từ những điều chưa hoàn hảo
- nhóm nhạc Queen với cánh chim đầu đàn là thủ lĩnh Freddie Mercury – một hiện thân của cộng đồng LGBT từ những thập niên của thế kỷ trước.

Follow by Email