Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bạn có biết rằng, có một giới vô tính không màng đến chuyện tình dục?

Bạn có biết rằng, có một giớitính không màng đến chuyện tình dục?
- Không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình cả và tôi cũng vậy. ... Khi nào bạn bắt đầu nhận ra xu hướng tính dục của mình khác so với những ...

Follow by Email