Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bạn có biết rằng, có một giới vô tính không màng đến chuyện tình dục?

Bạn có biết rằng, có một giớitính không màng đến chuyện tình dục?
- Không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình cả và tôi cũng vậy. ... Khi nào bạn bắt đầu nhận ra xu hướng tính dục của mình khác so với những ...

Follow by Email