Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Đài Loan trưng cầu dân ý, nói không với hôn nhân đồng giới

Đài Loan trưng cầu dân ý, nói không với hôn nhân đồng giới
- Cô cho rằng đây là "cuộc trưng cầu dân ý ngớ ngẩn", ảnh hưởng đến tiếng tăm của Đài Loan là nơi cởi mở và thân thiện đối với cộng đồng LGBT ...

Follow by Email