Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

7 năm cho hành trình tự hào: Cộng đồng LGBT+ tưng bừng xuống đường cùng cờ lục sắc trong sự ...

7 năm cho hành trình tự hào: Cộng đồng LGBT+ tưng bừng xuống đường cùng cờ lục sắc trong sự ...
- chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh tự do thể hiện và yêu thương không phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới của mỗi cá nhân.

Follow by Email