Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

2018 rồi, đừng khẩu nghiệp và kỳ thị LGBT khi Noo Phước Thịnh, Erik thay đổi hình tượng đi!

2018 rồi, đừng khẩu nghiệp và kỳ thị LGBT khi Noo Phước Thịnh, Erik thay đổi hình tượng đi!
- Hôm nay là thứ 4. Là ngày giữa tuần và là một ngày sôi động. Miền Bắc đang bước vào những ngày hanh heo thì mạng xã hội đang hứa hẹn lại là ...

Follow by Email