Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月2日星期二

Đưa bình đẳng giới rõ nét hơn trong Chương trình, SGK mới

Đưa bình đẳng giới rõ nét hơn trong Chương trình, SGK mới
- Bà đánh giá như thế nào về nội dung bình đẳng giới hiện nay đang thực ... và nữ trong SGK chưa phản ánh được xu hướng và những thay đổi trong xã hội; ... cụ thể là trong chương trình cần bố trí thời lượng hợp lý cho GD giới tính; ...