Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Đưa bình đẳng giới rõ nét hơn trong Chương trình, SGK mới

Đưa bình đẳng giới rõ nét hơn trong Chương trình, SGK mới
- Bà đánh giá như thế nào về nội dung bình đẳng giới hiện nay đang thực ... và nữ trong SGK chưa phản ánh được xu hướng và những thay đổi trong xã hội; ... cụ thể là trong chương trình cần bố trí thời lượng hợp lý cho GD giới tính; ...

Follow by Email