WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Trung Quốc tăng mạnh người nhiễm HIV/AIDS

Trung Quốc tăng mạnh người nhiễm HIV/AIDS
- Từ năm 1997, tình dục đồng giới đã được hợp thức hóa, nhưng cộng đồng LGBT vẫn bị kỳ thị nhiều. Do những giá trị bảo thủ của một quốc gia Đông ...

Follow by Email