WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Tokyo thông qua luật chống kì thị LGBT

Tokyo thông qua luật chống kì thị LGBT
- Trong năm 2014, để đáp ứng với Đạo luật chống lại LGBT của Nga ngay trước khi tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi, như một phần của “Chương ...

Follow by Email