Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù
- Hội đồng Quốc gia của Thụy Sĩ đã thông qua luật chống kỳ thị dựa trên giới tính, xu hướng tính dục và bản dạng giới, với 118 phiếu thuận và 60 phiếu ...

Follow by Email