Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù

Thụy Sĩ thông qua luật chống kỳ thị LGBT, vi phạm sẽ bị giam 3 năm tù
- Theo đó, nếu ai đó bị kết tội kỳ thị hoặc chống lại người LGBT chỉ vì xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ thì mức phạt cao nhất là 3 năm tù ...

Follow by Email