Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Taylor Swift - công chúa nhạc đồng quê luôn lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ cộng đồng LGBT

Taylor Swift - công chúa nhạc đồng quê luôn lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ cộng đồng LGBT
- Taylor luôn ủng hộ LGBT bằng những hành động, lời nói mạnh mẽ ''…Tôi luôn tin vào sự đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT, và bất ...

Follow by Email