Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Rào cản lớn nhất của người LGBT là vượt qua bản ngã chính mình

Rào cản lớn nhất của người LGBT là vượt qua bản ngã chính mình
- Một người LGBT trước khi xác định và đấu tranh cho bản ngã của mình đều trải qua một nỗi sợ - bản thân. Sau tất thảy mọi dằn vặt và đớn đau từ tâm ...

Follow by Email