Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Quyền sức khoẻ - quyền lợi cần thiết cho cộng đồng LGBT

Quyền sức khoẻ - quyền lợi cần thiết cho cộng đồng LGBT
- Khi phong trào đấu tranh cho quyền bình đẳng LGBT ngày càng phát triển, người ta thường đề cập đến quyền mưu cầu hạnh phúc, được kết hôn, ...

Follow by Email