Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月5日星期五

Những ngôi sao nổi tiếng thế giới công khai là LGBT năm 2018 khiến nhiều người bất ngờ

Những ngôi sao nổi tiếng thế giới công khai là LGBT năm 2018 khiến nhiều người bất ngờ
- Đó là cách tôi luôn sống cuộc sống của mình vì điều quan trọng đối với tôi là phải miêu tả những nhân vật LGBT với phẩm giá cho toàn bộ sự nghiệp ...