Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月15日星期一

Người đồng tính và cơn ác mộng trầm cảm.

Người đồng tính và cơn ác mộng trầm cảm.
- Những nghiên cứu gần đây cho thấy những người trẻ thuộc về thế giới thứ ba dễ sử dụng bia rượu, ... Trầm cảm ở người lớn đồng tính, lưỡng tính thường bắt nguồn từ việc bị phân biệt đối xử, và là nạn nhân bị kỳ thị từ thời thơ ấu.