Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Người mẹ khóc suốt 3 tháng trời khi biết con trai là người đồng tính

Người mẹ khóc suốt 3 tháng trời khi biết con trai là người đồng tính
- Come out” với gia đình là một trong những khó khăn lớn nhất mà một người LGBT phải đối mặt. Bởi dù có được cả xã hội công nhận, thì điều họ cần ...

Follow by Email