Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月4日星期四

Lâm Khánh Chi rớt nước mắt với chuyện tình đầy thăng trầm của đạo diễn phim “Trái cấm”

Lâm Khánh Chi rớt nước mắt với chuyện tình đầy thăng trầm của đạo diễn phim “Trái cấm”
- Có thể nói “Trái cấm” là một trong những bộ phim về LGBT đầu tiên tại Việt Nam gây được sức nóng và có nhiều ảnh hưởng đặc biệt đến cộng đồng ...