Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Hoa Hậu Hương Giang đạt 1 triệu Followers trên Instagram

Hoa Hậu Hương Giang đạt 1 triệu Followers trên Instagram
- Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2018, cô đã dùng mọi khả năng để giúp đỡ và đưa tiếng nói của cộng đồng LGBT đến với ...

Follow by Email