Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Đề nghị sửa sách giáo khoa vì phân biệt giới tính

Đề nghị sửa sách giáo khoa vì phân biệt giới tính
- Cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) Thái Lan kêu gọi giới chức của ngành giáo dục nước này sửa đổi sách giáo khoa, vì cho rằng ...

Follow by Email