Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Cứ 3 phụ nữ có 1 người bị bạo lực

Cứ 3 phụ nữ có 1 người bị bạo lực
- Tuy nhiên, trong một số nền văn hóa của một số khu vực trên thế giới, phân biệt đối xử giới tính đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của bé ...

Follow by Email