Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Cứ 3 phụ nữ có 1 người bị bạo lực

Cứ 3 phụ nữ có 1 người bị bạo lực
- Tuy nhiên, trong một số nền văn hóa của một số khu vực trên thế giới, phân biệt đối xử giới tính đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của bé ...

Follow by Email