Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月5日星期五

Cặp đồng tính phải làm đám cưới giấu giếm vì sợ bị kì thị

Cặp đồng tính phải làm đám cưới giấu giếm vì sợ bị kì thị
- Không chỉ vậy, tại nơi cặp đôi sinh sống, những người trong cộng đồng LGBT vẫn còn gặp nhiều kì thị. Điều này đã trở thành rào cản đối với cặp đôi ...