Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月15日星期一

Brazil - đất nước có tỉ lệ người thuộc LGBT bị sát hại nhiều nhất thế giới

Brazil - đất nước có tỉ lệ người thuộc LGBT bị sát hại nhiều nhất thế giới
- Theo số liệu thống kê của Grupo Gay da Bahia (tổ chức LGBT lâu đời nhất của Brazil), số lượng thành viên cộng đồng LGBT bị giết vào năm 2017 là ...