Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

5 bộ phim LGBT chiếu rạp được mong chờ nhất cuối năm 2018

5 bộ phim LGBT chiếu rạp được mong chờ nhất cuối năm 2018
-  Phát triển từ phim ngắn cùng tên, bộ phim "1985" của đạo diễn Yen Tan tái hiện thời kỳ khủng hoảng AIDS và tác động của nó với những người ...

Follow by Email