Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

23 sự thật mà bạn chưa biết về ngành công nghiệp phim khiêu dâm đồng tính

23 sự thật mà bạn chưa biết về ngành công nghiệp phim khiêu dâm đồng tính
- cách thức quan hệ tình dục trong bối cảnh xã hội vẫn còn kỳ thị gay gắt cộng đồng LGBT và không có trường học nào dạy về giới tính cho LGBT.

Follow by Email