Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Trung thu cô đơn, người đồng tính nên đi đâu ở Hà Nội?

Trung thu cô đơn, người đồng tính nên đi đâu ở Hà Nội?
- Các bạn trong cộng đồng LGBT truyền tai nhau rằng đây là địa điểm gặp gỡ, tâm sự của nhiều bạn trong giới. Nằm ở tầng 20 của một trong những ...

Follow by Email