Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Trung thu cô đơn, người đồng tính nên đi đâu ở Hà Nội?

Trung thu cô đơn, người đồng tính nên đi đâu ở Hà Nội?
- Các bạn trong cộng đồng LGBT truyền tai nhau rằng đây là địa điểm gặp gỡ, tâm sự của nhiều bạn trong giới. Nằm ở tầng 20 của một trong những ...

Follow by Email