Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月27日星期四

Tôi không bán giới tính để kiếm tiền"

Tôi không bán giới tính để kiếm tiền"
- Ali Hoàng Dương cho biết anh không bận tâm khi khán giả nói về giới tính của mình ... Ngọc Ánh đăng quang The Voice 2018 nhưng Ali Hoàng Dương cũng ... Hơn nữa, tôi cũng theo đuổi màu sắc âm nhạc khác với xu hướng nghe ...