Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Thắng Cuội: 'Parody Rời Bỏ truyền tải thông điệp LGBT KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH'

Thắng Cuội: 'Parody Rời Bỏ truyền tải thông điệp LGBT KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH'
- “LGBT không phải là bệnh, mọi cố gắng làm thay đổi xu hướng tính dục hay bản dạng giới của một người đều có thể dẫn đến những tổn thương ...

Follow by Email