WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

Thắng Cuội: 'Parody Rời Bỏ truyền tải thông điệp LGBT KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH'

Thắng Cuội: 'Parody Rời Bỏ truyền tải thông điệp LGBT KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH'
- “LGBT không phải là bệnh, mọi cố gắng làm thay đổi xu hướng tính dục hay bản dạng giới của một người đều có thể dẫn đến những tổn thương ...

Follow by Email