Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Thái Lan là thiên đường của LGBT? Vẫn có những sự thật đáng buồn phía sau mà chúng ta không ...

Thái Lan là thiên đường của LGBT? Vẫn có những sự thật đáng buồn phía sau mà chúng ta không ...
- Thay vì những nụ cười tươi rói trên màn ảnh, trong các buổi biểu diễn hay cuộc thi sắc đẹp chuyển giới; những thành viên trong cộng đồng LGBT ở ...

Follow by Email