Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Siêu mẫu Cara Delevinge 'Nếu mọi người gọi tôi là đồng tính. Đó là điều tuyệt vời'

Siêu mẫu Cara Delevinge 'Nếu mọi người gọi tôi là đồng tính. Đó là điều tuyệt vời'
- Cara Delevingne - siêu mẫu hàng đầu thế giới, người đã công khai khuynh hướng tính dục của mình và luôn quyết liệt ủng hộ cộng đồng LGBT.

Follow by Email