Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Rơi nước mắt lắng nghe tâm sự của bố mẹ có con là LGBT

Rơi nước mắt lắng nghe tâm sự của bố mẹ có con là LGBT
- Bác Tuân thấu hiểu rằng không dễ dàng để dũng cảm công khai xu hướng tính dục hay giới tính với bố mẹ. Trên cương vị của một người bố, bác đưa ...

Follow by Email