Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Phụ huynh có con là người LGBT họ đang làm gì?

Phụ huynh có con là người LGBT họ đang làm gì?
- Với sứ mệnh trở thành một tổ chức đồng hành cùng cộng đồng LGBT thắp lửa sức mạnh gia đình, lan tỏa yêu thương dựa trên thấu hiểu, nhằm xóa ...

Follow by Email