Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Đồng tính, dị tính, song tính, liên giới tính thì đã làm sao? Chỉ cần tròn đầy nhân tính là đủ

Đồng tính, dị tính, song tính, liên giới tính thì đã làm sao? Chỉ cần tròn đầy nhân tính là đủ
- Sau khi công khai giới tính của mình, những người LGBT vẫn sẽ luôn nhận được sự đồng cảm, tôn trọng của mọi người. Dù là "đồng tính", "song tính", ...

Follow by Email