WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội
- Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng sẽ ... bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.

Follow by Email