Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội
- Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng sẽ ... bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.

Follow by Email