Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Người đồng tính kết hôn với người khác giới vì chữ HIẾU, bao biện hay đáng thương?'

Người đồng tính kết hôn với người khác giới vì chữ HIẾU, bao biện hay đáng thương?'
- Khi yêu nhau, cặp đôi nào cũng mong muốn tiến đến hôn nhân, về chung một mái nhà. Đối với cộng đồng LGBT, ước muốn kết hôn còn mãnh liệt ...

Follow by Email