Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月17日星期一

Nếu có quên tôi, tôi cũng chẳng đau lòng'

Nếu có quên tôi, tôi cũng chẳng đau lòng'
- Đối với cộng đồng LGBT, mối nhân duyên lâu bền giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức vẫn là câu chuyện tình đẹp nhất trong giới dù nó ...