Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Lo ngại xu hướng trẻ hóa tội phạm

Lo ngại xu hướng trẻ hóa tội phạm
- Tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội tăng, tình ... Số vụ giao cấu, dâm ô với trẻ em có chiều hướng tăng. ... độ tuổi, giới tính, Công an TP đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức quản ...

Follow by Email