WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

Lo ngại xu hướng trẻ hóa tội phạm

Lo ngại xu hướng trẻ hóa tội phạm
- Tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội tăng, tình ... Số vụ giao cấu, dâm ô với trẻ em có chiều hướng tăng. ... độ tuổi, giới tính, Công an TP đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức quản ...

Follow by Email