Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

LGBT tại TP HCM lựa chọn người đẹp dựa vào tiêu chí hiểu biết về kiến thức phòng chóng HIV/AIDS

LGBT tại TP HCM lựa chọn người đẹp dựa vào tiêu chí hiểu biết về kiến thức phòng chóng HIV/AIDS
- Cuộc thi Người đẹp Hoàn vũ do nhóm G3VN tổ chức định kì hàng tháng dành cho cộng đồng LGBT đang sinh sống tại TP HCM.

Follow by Email