Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月21日星期五

Khi sức mạnh của âm nhạc dùng để đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT

Khi sức mạnh của âm nhạc dùng để đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT
- Rất nhiều ngôi sao trên thế giới đã thể hiện quan điểm ủng hộ cộng đồng LGBT của mình qua những ấn phẩm âm nhạc. Hàng loạt ca khúc đề cập ...